فرمان های کلی

 • :help کلید واژه - کمک در مورد keyword
 • :saveas فایل - ذخیره کردن با عنوان
 • :close - بستن پنل فعلی
 • K - open man page for word under the cursor

حرکت مکان نما

 • h - حرکت مکان نما به سمت چپ
 • j - حرکت مکان نما به سمت پایین
 • k - حرکت مکان نما به سمت بالا
 • l - حرکت مکان نما به سمت پایین
 • H - برو به ابتدای نمایشگر
 • M - برو به وسط نمایشگر
 • L - برو به آخر نمایشگر
 • w - برو به ابتدای کلمه
 • W - برو به ابتدای کلمه(کلمه هایی که شامل نقطه و علامت)
 • e - برو به آخر کلمه
 • E - برو به آخر کلمه (کلمه هایی که شامل نقطه و علامت)
 • b - برو به ابتدای کلمه
 • B - برو به ابتدای کلمه(کلمه هایی که شامل نقطه و علامت)
 • % - برو به براکت بسته(براکت ها می توانند '()','{}','[]' باشند)
 • 0 - برو به ابتدای خط
 • ^ - برو به اولین کاراکتر با صرف نظر از فضای خالی
 • $ - برو به انتهای خط
 • g_ - برو به آخرین کاراکتر غیر بلاک
 • gg - برو به اولین خط این فایل
 • G - برو به آخرین خط این فایل
 • 5G - برو به خط شماره 5
 • fx - برو به کاراکتر x
 • tx - برو به یک کاراکتر قبل از x
 • Fx - برو به کاراکتر x قبل از محل فعلی مکان نما
 • Tx - برو به یک کاراکتر بعد از کاراکتر x قبل از محل فعلی مکان نما
 • ; - تکرار عملیات قبلی اگر این عملیات F,f,T,t باشد
 • , - مثل سمی کالمن اما برعکس
 • } - برو به پاراگراف بعدی( یا تابع بعدی/ یابلاک بعدی)
 • { - برو به پاراگراف قبلی( یا تابع قبلی/ یا بلاک قبلی)
 • zz - قرار دادن خط فعلی در مرکز صفحه نمایش
 • Ctrl + e - یک خط به پایین
 • Ctrl + y - یک خط به بالا
 • Ctrl + b - صفحه قبل
 • Ctrl + f - صفحه بعد
 • Ctrl + d - یک نیم صفحه بعد
 • Ctrl + u - یک نیم صفحه قبل
Tip برای تکرار دستورهای حرکتی از پیشوند استفاده کنید. برای مثال 4j به 4 خط پایین تر می رود.

افزودن و اضافه کردن

 • i - اضافه کن به قبل از مکان فعلی مکان نما
 • I - اضافه کن به ابتدای خط
 • a - اضافه کن بعد از مکان فعلی مکان نما
 • A - اضافه کن به انتهای خط
 • o - اضافه کن به خط بعدی
 • O - اضافه کن به خط قبلی
 • ea - اضافه کن به انتهای کلمه
 • Esc - از مد اضافه خارج شو

تصحیح

 • r - یک کاراکتر را جایگزین کن
 • J - خط بعدی را به خط فعلی بچسبان با فاصله
 • gJ - خط بعدی را بدون فاصله به خط فعلی بچسبان
 • gwip - جمع کردن پاراگراف
 • cc - خط فعلی را جایگزین کن
 • C - change (replace) to the end of the line
 • c$ - از مکان فعلی تا آخر خط را جایگزین کن
 • ciw - خط فعلی را جایگزین کن
 • cw - کلمه فعلی را جایگزین کن
 • s - کاراکتر فعلی را جایگزین کن
 • S - خط فعلی را جایگزین کن(مثل cc)
 • xp - ترانهادن دو کاراکتر(پاک کردن و چسباندن)
 • u - بازگرداندن
 • Ctrl + r - دوباره انجام بده
 • . - فرمان قبلی را تکرار کن

علامت گذاری(مد بصری)

 • v - ورود به مد بصری
 • V - ورود به مد بصری برای کار روی خط
 • o - برو به طرف دیگر ناحیه علامت گذاری شده
 • Ctrl + v - ورود به مد بصری برای علامت گذاری یک بلاک
 • O - برو به گوشه دیگر بلاک انتخاب شده
 • aw - یک کلمه را علامت گذاری کن
 • ab - یک بلاکت با ()
 • aB - یک بلاک با {}
 • ib - بلاک داخل ()
 • iB - بلاک داخل {}
 • Esc - از مد بصری خارج شو

دستورات مد بصری

 • > - حرکت متن به سمت راست
 • < - حرکت متن به سمت چپ
 • y - کپی کردن متن
 • d - حذف متن
 • ~ - تغییر از حرف کوچک به بزرگ یا برعکس

رجیسترها

 • :reg - محتوای رجیستر را نمایش بده
 • "xy - محتوای رجیستر x را پیست کن
 • "xp - کپی کردن به رجیستر x
Tip محتوای رجیستر ها در فایل ~/.viminfo ذخیره می شوند و بعد از ریستارت برنامه به آنها دسترسی دارید.
Tip رجیستر شماره 0 همیشه مقدار آخرین کپی را شامل می باشد

علامت ها

 • :marks - لیست علامت ها
 • ma - مکان فعلی را به عنوان علامت a نشان کن
 • `a - برو به مکانی که به عنوان a نشان شده است
 • y`a - متن را به مکانی که به عنوان a نشان شده کپی کن

ماکروها

 • qa - ضبط ماکرو 'a'
 • q - توقف ضبط ماکرو
 • @a - اجرای ماکروی 'a'
 • @@ - اجرای دوباره آخرین ماکروی اجرا شده

کپی کردن و چسباندن

 • yy - کپی کردن هط
 • 2yy - کپی کردن 2 خط
 • yw - کپی کردن از مکان فعلی مکان نما تا ابتدای کلمه بعد
 • y$ - کپی کردن تا آخری خط
 • p - چسباندن محتوای کلیپ بورد بعد از مکان فعلی مکان نما
 • P - چسباندن محتوای کلیپ بورد قبل از مکان فعلی مکان نما
 • dd - کات کردن خط فعلی
 • 2dd - کات کردن دو خط
 • dw - کات کردن از مکان فعلی مکان نما تا ابتدای کلمه بعدی
 • D - کات کردن تا انتهای خط
 • d$ - کات کردن تا انتهای خط
 • x - کات کردن یک کاراکتر

خارج شدن

 • :w - ذخیره کن اما خارج نشو
 • :w !sudo tee % - فایل فعلی را با sudo ذخیره کن
 • :wq or :x or ZZ - ذخیره کن و خارج شو
 • :q - خارج شو(اگر فایلهای ذخیره نشده باشد) خطا میدهد
 • :q! or ZQ - خارج شو و از فایلهای ذخیره نشده صرف نظر کن
 • :wqa - همه ها فایلها در همه ی تبها را ذخیره کن و خارج شو

جستجو و جایگذاری

 • /pattern - جستجوی الگو
 • ?pattern - جستجوی الگو از مکان فعلی مکان نما به قبل
 • \vpattern - الگوی 'very magic': حروف و اعداد غیر به عنوان regex شناخته می شوند
 • n - تکرار جستجو در جهت قبلی
 • N - تکرار جستجو مخالف جهت قبلی
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - برداشتن هایلایت از نتایج جستجو

جستجو در چند فایل

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - جستجوی الگو در چند فایل
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - برو به نتیجه بعدی
 • :cp - برو به نتیجه قبلی
 • :copen - باز کردن یک پنجره که شامل لیست نتایج جستجو باشد

کار کردن با چند فایل

 • :e فایل - کار کردن با یک فایل در بافر جدید
 • :bnext or :bn - برو به بافر بعدی
 • :bprev or :bp - برو به بافر قبلی
 • :bd - بستن بافر(بسته شدن فایل)
 • :ls - لیست تمامی بافرهای باز
 • :sp فایل - باز کردن فایل در پنجره جدید و به دو قسمت کردن پنجره
 • :vsp فایل - باز کردن فایل در پنجره جدید و به دو قسمت کردن پنجره به صورت عمودی
 • Ctrl + ws - به دو قسمت کردن پنجره
 • Ctrl + ww - سوئیچ کردن مابین پنجره ها
 • Ctrl + wq - خارج شدن از پنجره
 • Ctrl + wv - به دو قسمت کردن به صورت عمودی
 • Ctrl + wh - انتقال مکان نما به پنجره سمت چپ
 • Ctrl + wl - انتقال مکان نما به پنجره سمت راست
 • Ctrl + wj - انتقال مکان نما به پنجره پایین
 • Ctrl + wk - انتقال مکان نمابه پنجره بالا

تب ها

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - باز کردن فایل در تب جدید
 • Ctrl + wT - انتقال بافر فعلی به تب جدید
 • gt or :tabnext or :tabn - برو به تب بعدی
 • gT or :tabprev or :tabp - برو به تب قبلی
 • #gt - برو به تب شماره #
 • :tabmove # - انتقال تب فعلی به موقعیت #
 • :tabclose or :tabc - بستن تب فعلی و تمام پنجره های آن
 • :tabonly or :tabo - بستن تمامی تبها غیر از تب فعلی
 • :tabdo command - اجرای دستور روی تمامی تبها