පොදු

 • :help විධානය - විධානය සඳහා උපකාරය විවෘත කරන්න
 • :saveas ගොනුව - ගොනුව ලෙස සුරකින්න
 • :close - වත්මන් කවුළුව වසන්න
 • K - කර්සරය යට ඇති වදනට අදාල උපකාරය විවෘත කරන්න

කර්සරය එහා මෙහා ගෙනයාම සහ පැනීම

 • h - කර්සරය වමට ගෙනයන්න
 • j - කර්සරය පහලට ගෙනයන්න
 • k - කර්සරය ඉහළට ගෙනයන්න
 • l - කර්සරය දකුණට ගෙනයන්න
 • H - තිරයේ ඉහළට යන්න
 • M - තිරයේ මැදට යන්න
 • L - තිරයේ පහළට යන්න
 • w - වදනක ආරම්භයක් පාසා ඉදිරියට යන්න
 • W - වදනක ආරම්භයක් පාසා ඉදිරියට යන්න (වදන් වලට විරාම ලකුණු තිබිය හැක)
 • e - වදනක අවසානයක් පාසා ඉදිරියට යෑමට
 • E - වදනක අවසානයක් පාසා ඉදිරියට යෑමට (වදන් වලට විරාම ලකුණු තිබිය හැක)
 • b - වදනක ආරම්භයක් පාසා ආපසු හැරීම
 • B - වදනක ආරම්භයක් පාසා ආපසු හැරීම (වදන් වලට විරාම ලකුණු තිබිය හැක)
 • % - ගැළපුම් අනුලකුණ වෙත මාරු කරන්න (පෙරනිමි ආධාරක යුවල: '()', '{}', '[]' - භාවිතා කරන්න) වැඩි විස්තර සඳහා :h_matchpairs
 • 0 - පේළියේ ආරම්භයට පනින්න
 • ^ - පේළියේ පළමු හිස් නොවන අනුලකුණ වෙත පනින්න
 • $ - පේළියේ අවසානය දක්වා පැනීම
 • g_ - පේළියේ අන්තිම හිස් නොවන අනුලකුණ වෙත පනින්න
 • gg - ලේඛනයේ පළමු පේළිය වෙත පනින්න
 • G - ලේඛනයේ අවසන් පේළිය වෙත පනින්න
 • 5G - පස් වැනි පේළිය වෙත පනින්න
 • fx - x අනුලකුණේ ඊලඟ අවස්ථාව වෙත පැනීම
 • tx - x අනුලකුණේ ඊලඟ අවස්ථාවට පෙර පනින්න
 • Fx - x අනුලකුණේ පෙර අවස්ථාවට පනින්න
 • Tx - x අනුලකුණේ පෙර අවස්ථා අනුපිළිවෙලට පනින්න
 • ; - පෙර f, t, F හෝ T විධාන නැවත වරක් කරන්න
 • , - පෙර f, t, F හෝ T විධාන නැවත වරක් භාවිතා කරන්න
 • } - ඊළඟ ඡේදයට යන්න (හෝ ක්රියාත්මක කිරීම / බ්ලොක්, කේත සංස්කරණය කරන විට)
 • { - පෙර ඡේදයට පෙරාතුව (හෝ ක්රියාත්මක කිරීම / අවහිර කිරීම, කේත සංස්කරණය කිරීමේදී)
 • zz - කර්සරය තිරය මත කේන්ද්රීය පිහිටුවීම
 • Ctrl + e - ලේඛනයේ එක් පේළියක තිරය ඉහළට ගෙනයාම (කර්සරය එලෙසම)
 • Ctrl + y - ලේඛනයේ එක් පේළියක තිරය පහළට ගෙනයාම (කර්සරය එලෙසම)
 • Ctrl + b - එක් පූර්ණ තිරයක් ආපසු යන්න
 • Ctrl + f - එක් පූර්ණ තිරයක් ඉදිරියට ගෙනයයි
 • Ctrl + d - තිරයෙන් භාගයක් පහළට යන්න
 • Ctrl + u - තිරයෙන් භාගයක් ඉහළට යන්න
Tip කර්සරය චලනය නැවත කිරීමට, අංකයක් සමඟ එය පෙරසන්න. උදාහරණයක් ලෙස: 4j කර්සරය පේළි 4 ක් පහළට ගෙන එයි.

ඇතුළත් කරන්න - පෙළ ඇතුළත් කරන්න

 • i - කර්සරයට පෙර ඇතුල් කරන්න
 • I - පේළිය ආරම්භයේදී ඇතුල් කරන්න
 • a - කර්සරයට පසු ඇතුල් කරන්න (එකතු කරන්න)
 • A - පේළිය අවසානයේ ඇතුල් කරන්න (එකතු කරන්න)
 • o - nawa පේළිය (විවෘත කරන්න) වර්තමාන පේළිය පහළින් නව පේළිය
 • O - වර්තමාන පේළිය ඉහලින් නව පේළිය (විවෘත කරන්න)
 • ea - වදන අවසානයේ එක් කරන්න
 • Esc - ඇතුල් කිරීමේ ප්‍රකාරයෙන් (Insert Mode) පිටවන්න

සංස්කරණය කිරීම

 • r - කර්සරය ට යටින් ඇති අනුලකුණ වෙන එකක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය
 • J - පහළ පේළිය වත්මන් එකට සම්බන්ධ කරන්න
 • gJ - පහළ පේළිය වත්මන් එකට සම්බන්ධ කරන්න (හිස්තැනක් නොමැතිව)
 • gwip - ඡේදය පුනරුච්චාරණය කරන්න
 • cc - සම්පූර්ණ පේළිය මුල සිටම වෙනස් කරන්න
 • C - change (replace) to the end of the line
 • c$ - පේළිය අවසානය වෙනස් කරන්න (ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න)
 • ciw - සම්පූර්ණ වදන වෙනස් කරන්න
 • cw - වදන අවසානය දක්වා වෙනස් කරන්න (ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න)
 • s - අනුලකුණක් මකා දමන්න (ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න).
 • S - සම්පූර්ණ පේළිය ආරම්භයේ සිට වෙනස් කරන්න (cc)
 • xp - අනුලකුණ දෙකක් හුවමාරුව (මකා ආපසු ඇලවීම)
 • u - අවලංගු කරන්න
 • Ctrl + r - අවසානට අවලංගු කරන ලද විධානය (u) නැවතත් කරන්න (r)
 • . - අවසාන විධානය නැවත වරක් ක්රියාත්මක කරන්න

පේළි ලකුණු කිරීම (දෘශ්‍ය ප්‍රකාරය – Visual Mode)

 • v - දෘශ්‍ය ප්‍රකාරය ආරම්භ කරන්න, පේළි ලකුණු කරන්න, විධානය ක්රියාත්මක කරන්න (y පිටපත් කරන්න)
 • V - දෘශ්‍ය ප්‍රකාරයෙන් පේළි ආරම්භ කරන්න
 • o - ලකුණෙහි අනෙක් කෙළවරට පනින්න
 • Ctrl + v - බ්ලොක් සඳහා දෘශ්‍ය ප්‍රකාරය ආරම්භ කරන්න
 • O - බ්ලොක් එකේ අනෙක් කෙළවරට පනින්න
 • aw - වදන ලකුණු කරන්න
 • ab - බ්ලොක් ()
 • aB - බ්ලොක් {}
 • ib - ඇතුළත බ්ලොක් ()
 • iB - ඇතුළත බ්ලොක් {}
 • Esc - දෘශ්‍ය ප්‍රකාරයෙන් පිටවීම

දෘශ්‍ය ප්‍රකාරයේ විධාන (Visual Mode Commands)

 • > - පෙළ දකුණට ගෙන යන්න
 • < - පෙළ වමට ගෙන යන්න
 • y - තෝරාගත් පෙළ පිටපත් කරන්න
 • d - තෝරාගත් පෙළ මකන්න
 • ~ - මහකුරු / කුඩා අකුරු හුවමාරුව

රෙජිස්ටර්

 • :reg - රෙජිස්ටර් අන්තර්ගතය පෙන්වන්න
 • "xy - රෙජිස්ටරයට පිටපත් කරන්න
 • "xp - රෙජිස්ටර් අන්තර්ගතය ආදේශ කරන්න
Tip ටයිප් රෙජිස්ටර් ~/.viminfo තුල ගබඩා කර ඇත, නැවතත් නැවතත් Vim සමග අලුතෙන් ආරම්භ වේ.
Tip ටයිප් රෙජිස්ට්රි 0 අන්තිම විධානය සෑම විටම අඩංගු වේ.

සලකුණු කිරීම

 • :marks - සලකුණු ලැයිස්තුව
 • ma - මෙම ස්ථානය a යනුවෙන් සලකුණු කරන්න
 • `a - a සලකුණු වෙත යන්න
 • y`a - a සලකුණ යෙදු ස්ථානයට පිටපත් කරන්න

මැක්රෝස්

 • qa - a මැක්රෝව පටිගත කිරීම ආරම්භය
 • q - මැක්රෝව පටිගත කිරීම නතර කරන්න
 • @a - මැක්රෝව a නැවත ධාවනය ආරම්භය
 • @@ - අවසන් මැක්රෝව යලි ධාවනය

පිටපත් කිරීම, කැපීම සහ ඇලවීම

 • yy - පිටපත් කරන්න
 • 2yy - පේළි 2 ක් පිටපත් කරන්න
 • yw - කර්සරය යටින් ඇති වදන පිටපත් කරන්න.
 • y$ - පේළියේ අවසානය දක්වා පිටපත් කරන්න
 • p - කර්සරයට පසු ඇමිණුම් පිටපත් කරගත් පේළි අලවන්න
 • P - කර්සරයට පසු ඇමිණුම් පිටපත් කරගත් පේළි අලවන්න
 • dd - වත්මන් පේළිය මකන්න (කපන්න)
 • 2dd - පේළි 2 ක් (වත්මන් හා පහත) මකන්න (කැපීම)
 • dw - ඊළඟ වදන ය දක්වා කර්සරය යට අක්ෂර මකා දැමීම (කැපීම)
 • D - පේළි අවසානය දක්වා මකන්න (කැපීම)
 • d$ - පේළි අවසානය දක්වා මකන්න (කැපීම)
 • x - අක්ෂර ඉවත් කරන්න (කැපීම)

සුරකින්න සහ පිටවීම

 • :w - ගොනුව ලියන්න, නමුත් වසා නොගන්න
 • :w !sudo tee % - වර්තමාන ගොනුව sudo සමග ලියන්න
 • :wq or :x or ZZ - ගොනුව ලියන්න සහ වසන්න
 • :q - ගොනුවේ වසන්න ( සුරකිය යුතු යුතු වෙනස්කම් ඇතිනම් මෙම විධානය අනතුරු අඟවයි)
 • :q! or ZQ - ගොනුවේ වසන්න සහ වෙනස්කිරීම් ඉවත් කරන්න
 • :wqa - සියලු ටැබ් සුරකින්න සහ වසා දමන්න

සෙවීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය

 • /pattern - රටාව (ඉදිරියට) සොයන්න
 • ?pattern - රටාව (පසුපසට) සොයන්න
 • \vpattern - අකුරු නොවන අනුලකුණු සහිත රටා : අකුරු නොවන අකුරු අකුරු සංකේත ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය (විශේෂ කිරීමක් නොමැති සෙවීමකට)
 • n - නැවත සෙවීම (එකම දිශාව)
 • N - නැවත සෙවීම (ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව)
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - සෙවුම් ප්‍රතිපල වලින් සියලු ලකුණු ඉවත් කරන්න

ගොනු කිහිපයක් තුල සෙවීම

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - ගොනු කිහිපයක් තුල සෙවීම
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - රටාවේ ඊළඟ යෙදුමට (ඉදිරියට) යන්න
 • :cp - රටාවේ ඊළඟ යෙදුමට (පසුපසට) යන්න
 • :copen - රටාවේ සියලු යෙදීම් ලැයිස්තුව සහිත කවුළුව විවෘත කරන්න

ගොනු කිහිපයක් සමඟ වැඩ කිරීම

 • :e ගොනුව - නව බෆරයක ගොනුවක් සංස්කරණය කරන්න
 • :bnext or :bn - ඊළඟ බෆරය වෙත යන්න
 • :bprev or :bp - පෙර බෆරය වෙත යන්න
 • :bd - බෆරයක් මකන්න (ගොනුව වසා දමන්න)
 • :ls - සියලු විවෘත බෆර් ලැයිස්තුගත කරන්න
 • :sp ගොනුව - නව බෆර් සහ ද්විත්ව කවුළුවක ගොනුව විවෘත කරන්න
 • :vsp ගොනුව - නව බෆරයක ගොනුවක් විවෘත කර සිරස් වින්යාස සහිත කවුළුවක විවෘත කරන්න
 • Ctrl + ws - කවුළුව භේදනය (තිරස් භේදය)
 • Ctrl + ww - ඊළඟ කවුළුව වෙත යන්න
 • Ctrl + wq - කවුළුව වසන්න
 • Ctrl + wv - කවුළුව භේදනය (සිරස් භේදය)
 • Ctrl + wh - වම් කවුළුව වෙත කර්සරය ගෙනයාම (සිරස් භේදය)
 • Ctrl + wl - දකුණු කවුළුව වෙත කර්සරය ගෙනයාම (සිරස් භේදය)
 • Ctrl + wj - පහත දැක්වෙන කවුළුව කර්සරය ගෙනයාම (තිරස් භේදය)
 • Ctrl + wk - ඉහළ කවුළුව වෙත ගෙන යාම (තිරස් භේදය)

ටැබ්

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - නව ටැබයක ලිපිගොනුව විවෘත කරන්න
 • Ctrl + wT - වත්මන් කැඩී කවුළුව ටැබ් එකට ගෙනයාම
 • gt or :tabnext or :tabn - ඊළඟ ටැබයට මාරු වන්න
 • gT or :tabprev or :tabp - පෙර ටැබයට මාරුවීම
 • #gt - # වන ටැබයට මාරුවීම
 • :tabmove # - වත්මන් ටැබ් # වන ස්ථානයට (දර්ශකය 0 සිට)
 • :tabclose or :tabc - වත්මන් ටැබය සහ එහි සියළු කවුළු වසා දමන්න
 • :tabonly or :tabo - වත්මන් ටැබය හැර සියලු ටැබ් වසා දමන්න
 • :tabdo command - සියලු ටැබ් මත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න (උ.දා. :tabdo q - විවෘත කළ සියලු ටැබ් වසා දමයි)