Globálne

 • :help kľúčové slovo - otvorí pomoc pre kľúčové slovo
 • :saveas súbor - uloží súbor ako
 • :close - zatvorí aktuálny panel
 • K - otvorí manuálovú stránku pre slovo pod kurzorom

Presun kurzoru

 • h - presunie kurzor doľava
 • j - presunie kurzor nadol
 • k - presunie kurzor hore
 • l - presunie kurzor doprava
 • H - presunie na hornú časť obrazovky
 • M - presunie do stredu obrazovky
 • L - presunie na spodok obrazovky
 • w - skočí na začiatok slova
 • W - skočí na začiatok slova (slová môžu obsahovať interpunkciu)
 • e - skočí na koniec slova
 • E - skočí na koniec slova (slová môžu obsahovať interpunkciu)
 • b - skočí späť na začiatok slova
 • B - skočí späť na začiatok slova (slová môžu obsahovať interpunkciu)
 • % - presunie sa na zodpovedajúci znak (predvolené podporované páry: '()', '{}', '[]' - použi :h matchpairs pre viac informácií)
 • 0 - skočí na začiatok riadku
 • ^ - skočí na prvý znak riadku, ktorý nie je prázdny
 • $ - skočí na koniec riadku
 • g_ - skočí na posledný znak riadku, ktorý nie je prázdny
 • gg - prejde na prvý riadok dokumentu
 • G - prejde na posledný riadok dokumentu
 • 5G - prejde na riadok 5
 • fx - skočí na ďalší výskyt znaku x
 • tx - skočí jeden znak pred ďalší výskyt znaku x
 • Fx - skočí na predchádzajúci výskyt znaku x
 • Tx - skočí jeden znak pred predchádzajúci výskyt znaku x
 • ; - zopakujte predchádzajúci pohyb f, t, F alebo T
 • , - zopakujte predchádzajúci pohyb f, t, F alebo T, dozadu
 • } - skočí na ďalší odsek (alebo funkciu/blok pri úprave kódu)
 • { - skočí na predchádzajúci odsek (alebo funkciu/blok pri úprave kódu)
 • zz - centruje kurzor na stred obrazovky
 • Ctrl + e - presunie obrazovku dole o jeden riadok (bez posunu kurzoru)
 • Ctrl + y - presunie obrazovku hore o jeden riadok (bez posunu kurzoru)
 • Ctrl + b - presunie späť jednu celú obrazovku
 • Ctrl + f - presunie dopredu jednu celú obrazovku
 • Ctrl + d - presunie dopredu o 1/2 obrazovky
 • Ctrl + u - presunie späť o 1/2 obrazovky
Tip Vlož číslo pred príkaz na jeho zopakovanie. Napríklad, 4j skočí 4 riadky nadol.

Režim vkladania - vkladanie/pridanie textu

 • i - vlož pred kurzor
 • I - vlož na začiatok riadku
 • a - vlož (pripoj) za kurzor
 • A - vlož (pripoj) na koniec riadku
 • o - pripoj (vytvor) nový riadok pod kurzorom
 • O - pripoj (vytvor) nový riadok nad kurzorom
 • ea - vlož (pripoj) na koniec slova
 • Esc - ukonči režim vkladania

Editovanie

 • r - nahradí jeden znak
 • J - pripojí riadok nižšie k aktuálnemu s použitím medzery
 • gJ - pripojí riadok nižšie k aktuálnemu bez použitia medzery
 • gwip - zarovná paragraf
 • cc - zmení (nahradí) celý riadok
 • C - change (replace) to the end of the line
 • c$ - zmení (nahradí) do konca riadku
 • ciw - zmení (nahradí) celé slovo
 • cw - zmení (nahradí) do konca slova
 • s - odstráni znak a nahradí textom
 • S - odstráni riadok a nahradí textom (rovnako ako cc)
 • xp - prehodí dve písmená (vymazanie a vloženie)
 • u - krok späť
 • Ctrl + r - vráti krok späť
 • . - opakuje posledný príkaz

Označenie textu (vizuálny režim)

 • v - spusti vizuálny režim, označ riadky, potom urob príkaz (napr. y-kopíruj)
 • V - spusti riadkový vizuálny režim
 • o - presuň sa na druhý koniec vyznačenej oblasti
 • Ctrl + v - spusti blokový vizuálny režim
 • O - presuň sa na druhý roh bloku
 • aw - označ slovo
 • ab - blok s ()
 • aB - blok s {}
 • ib - vnútorný blok s ()
 • iB - vnútorný blok s {}
 • Esc - ukonči vizuálny režim

Vizuálne príkazy

 • > - posunie text doprava
 • < - posunie text doľava
 • y - vystrihne (skopíruje) označený text
 • d - zmaže označený text
 • ~ - zmení veľkosť textu

Registre

 • :reg - zobrazí obsah registra
 • "xy - skopíruje do registra x
 • "xp - prilepí obsah registra x
Tip Registre sa ukladajú do súboru ~/.viminfo a budú načítané znova pri ďalšom reštarte vim.
Tip Register 0 vždy obsahuje hodnotu posledného kopírujúceho príkazu.

Značky

 • :marks - zoznam značiek
 • ma - nastaví aktuálnu polohu pre značku A
 • `a - skočí na polohu značky A
 • y`a - skopíruje text do polohy značky A

Makrá

 • qa - nahraje makro a
 • q - zastaví nahrávanie makra
 • @a - spusti makro a
 • @@ - opätovné spustenie posledného spusteného makra

Vystrihni a prilep

 • yy - skopíruje riadok
 • 2yy - skopíruje 2 riadky
 • yw - skopíruje znaky slova z polohy kurzora na začiatok ďalšieho slova
 • y$ - skopíruje do konca riadku
 • p - vloží (prilepí) schránku za kurzor
 • P - vloží (prilepí) schránku pred kurzor
 • dd - zmaže (vystrihne) riadok
 • 2dd - zmaže (vystrihne) 2 riadky
 • dw - zmaže (vystrihne) znaky slova z polohy kurzora na začiatok ďalšieho slova
 • D - zmaže (vystrihne) do konca riadku
 • d$ - zmaže (vystrihne) do konca riadku
 • x - zmaže (vystrihne) znak

Ukončenie

 • :w - zapíše (uloží) súbor, ale neukončí
 • :w !sudo tee % - zapíše aktuálny súbor pomocou sudo
 • :wq or :x or ZZ - zapíše (uloží) a ukončí
 • :q - ukončí (zlyhá, ak sú neuložené zmeny)
 • :q! or ZQ - ukončí a zahodí neuložené zmeny
 • :wqa - zapíše (uloží) a ukončí všetky karty

Vyhľadaj a nahraď

 • /pattern - hľadaj vzor
 • ?pattern - hľadaj vzor pozadu
 • \vpattern - 'very magic' pattern: nealfanumerické znaky sa interpretujú ako špeciálne symboly regexu (nie je potrebný escape)
 • n - zopakuje vyhľadávanie rovnakým smerom
 • N - zopakuje vyhľadávanie opačným smerom
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - odstráni zvýraznenie vyhľadanej zhody

Vyhľadávanie vo viacerých súboroch

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - vyhľadávanie vzoru vo viacerých súboroch
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - skočí na nasledujúcu zhodu
 • :cp - skočí na predchodziu zhodu
 • :copen - otvorí okno obsahujúce zoznam zhôd

Práca s viacerými súbormi

 • :e súbor - edituje súbor v novom buffri
 • :bnext or :bn - prejde na nasledujúci buffer
 • :bprev or :bp - prejde na predchádzajúci buffer
 • :bd - vymaže buffer (zatvorí súbor)
 • :ls - zoznam všetkých otvorených buffrov
 • :sp súbor - otvorí súbor v novom buffri a rozdelí okno
 • :vsp súbor - otvorí súbor v novom buffri a vertikálne rozdelí okno
 • Ctrl + ws - rozdelí okno
 • Ctrl + ww - prepína medzi oknami
 • Ctrl + wq - zavrie okno
 • Ctrl + wv - rozdelí okno vertikálne
 • Ctrl + wh - presunie kurzor do ľavého okna (vertikálne rozdelenie)
 • Ctrl + wl - presunie kurzor do pravého okna (vertikálne rozdelenie)
 • Ctrl + wj - presunie kurzor do okna pod (horizontálne rozdelenie)
 • Ctrl + wk - presunie kurzor do okna nad (horizontálne rozdelenie)

Záložky

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - otvorí súbor v novej záložke
 • Ctrl + wT - presunie aktuálne rozdelené okno na vlastnú záložku
 • gt or :tabnext or :tabn - presunie na ďalšiu záložku
 • gT or :tabprev or :tabp - presunie na predchádzajúcu záložku
 • #gt - prejde na záložku číslo #
 • :tabmove # - presunie aktuálnu záložku na # polohu (indexovaná od 0)
 • :tabclose or :tabc - zatvorí aktuálnu záložku a všetky jej okná
 • :tabonly or :tabo - zatvorí všetky záložky okrem aktuálnej
 • :tabdo command - spusti command na všetkých záložkach (e.g. :tabdo q - zatvorí všetky otvorené záložky)