Algemeen

 • :help keyword - open hulp voor keyword
 • :saveas file - sla bestand op als
 • :close - sluit huidige scherm
 • K - open handleiding voor woord onder cursor

Cursorbewegingen

 • h - verplaats cursor naar links
 • j - verplaats cursor naar rechts
 • k - verplaats cursor naar boven
 • l - verplaats cursor naar beneden
 • H - verplaats cursor naar de bovenkant van het scherm
 • M - verplaats cursor naar het midden van het scherm
 • L - verplaats cursor naar de onderkant van het scherm
 • w - verplaats cursor naar het begin van een woord
 • W - verplaats cursor naar het begin van een woord (woorden mogen interpunctie bevatten)
 • e - verplaats cursor naar het einde van een woord
 • E - verplaats cursor naar het einde van een woord (woorden mogen interpunctie bevatten)
 • b - verplaats cursor naar het begin van een woord
 • B - verplaats cursor naar het begin van een woord (woorden mogen interpunctie bevatten)
 • % - move to matching character (default supported pairs: '()', '{}', '[]' - use :h matchpairs in vim for more info)
 • 0 - verplaats cursor naar het begin van de regel
 • ^ - verplaats cursor naar het eerste teken van de regel
 • $ - verplaats cursor naar het einde van de regel
 • g_ - verplaats cursor naar het laatste teken van de regel
 • gg - verplaats cursor naar de eerste regel van het document
 • G - verplaats cursor naar de laatste regel van het document
 • 5G - ga naar regel 5
 • fx - ga naar het volgende voorkomen van karakter x
 • tx - ga naar voor het volgende voorkomen van karakter x
 • Fx - ga naar het vorige voorkomen van karakter x
 • Tx - ga naar na het vorige voorkomen van karakter x
 • ; - herhaal vorige f, t, F of T commando
 • , - herhaal vorige f, t, F of T commando, terugwaards
 • } - ga naar de volgende paragraaf (of functie/blok, tijdens het bewerken van code)
 • { - ga naar de vorige paragraaf (of functie/blok, tijdens het bewerken van code)
 • zz - center cursor on screen
 • Ctrl + e - beweeg scherm een regel omlaag
 • Ctrl + y - beweeg scherm een regel omhoog
 • Ctrl + b - ga een volledig scherm terug
 • Ctrl + f - ga een volledig scherm vooruit
 • Ctrl + d - ga 1/2 scherm vooruit
 • Ctrl + u - ga 1/2 scherm terug
Tip Prefix een cursorbeweging met een getal om deze te herhalen. bijvoorbeeld, 4j beweegt de cursor 4 regels omlaag.

Insert modus: in- en toevoegen van tekst

 • i - invoegen voor de cursor
 • I - invoegen aan het begin van de regel
 • a - invoegen achter de cursor
 • A - invoegen aan het einde van de regel
 • o - voeg een nieuwe regel toe onder de cursor
 • O - voeg een nieuwe regel toe boven de cursor
 • ea - invoegen aan het einde van het woord
 • Esc - verlaat insert modus

Bewerken

 • r - vervang één karakter
 • J - voeg onderstaande regel samen met huidige regel met een spatie ertussen
 • gJ - voeg onderstaande regel samen met huidige regel zonder een spatie ertussen
 • gwip - formatteer paragraaf
 • cc - vervang huidige regel
 • C - vervang tot einde regel
 • c$ - vervang tot einde regel
 • ciw - vervang woord
 • cw - vervang tot einde huidig woord
 • s - vervang karakter
 • S - vervang huidige regel (het zelfde als cc)
 • xp - verwissel twee letters (verwijder en plak)
 • u - ongedaan maken
 • Ctrl + r - overdoen
 • . - laatste commando herhalen

Tekst markeren (Visuele modus)

 • v - start visuele modus, selecteer tekst en voer daarna een commando uit (zoals y-kopieer)
 • V - start visuele modus (per regel)
 • o - ga naar het einde van het geselecteerde gebied
 • Ctrl + v - begin visuele modus (per blok)
 • O - ga naar andere hoek van het geselecteerde blok
 • aw - selecteer een woord
 • ab - een blok met ()
 • aB - een blok met {}
 • ib - binnenkant blok met ()
 • iB - binnenkant blok met {}
 • Esc - verlaat visuele modus

Visuele commando's

 • > - verplaats tekst naar rechts
 • < - verplaats tekst naar links
 • y - kopieer gemarkeerde tekst
 • d - verwijder gemarkeerde tekst
 • ~ - hoofdletters omwisselen

Registers

 • :reg - laat registerinhoud zien
 • "xy - kopieer naar register x
 • "xp - plak inhoud van register x
Tip Registers worden opgeslagen in ~/.viminfo en worden opnieuw geladen na het herstarten van vim.
Tip Register 0 bevat altijd de inhoud van het laatste kopieer ('yank') commando

Positiemarkeringen

 • :marks - lijst van positiemarkeringen
 • ma - Markeer huidige positie als marker A
 • `a - ga naar positie van marker A
 • y`a - kopieer tekst naar positie van marker A

Macros

 • qa - Neem macro A op
 • q - stop met opnemen
 • @a - herhaal macro A
 • @@ - herhaal laatst uitgevoerde macro

Kopiëren en plakken

 • yy - kopieer één regel
 • 2yy - kopieer twee regels
 • yw - kopieer de karakters vanaf de cursorpositie tot het begin van het volgende woord
 • y$ - kopieer tot het einde van de regel
 • p - plak achter de cursor
 • P - plak voor de cursor
 • dd - verwijder (knip) een regel
 • 2dd - verwijder (knip) twee regels
 • dw - verwijder (knip) de karakters vanaf de cursorpositie tot het begin van het volgende woord
 • D - verwijder (knip) tot het einde van de regel
 • d$ - verwijder (knip) tot het einde van de regel
 • x - verwijder (knip) huidige karakter

Verlaten

 • :w - sla op maar blijf in vim
 • :w !sudo tee % - sla op, gebruikmakend van sudo
 • :wq or :x or ZZ - sla op en verlaat vim
 • :q - verlaat vim (faalt wanneer er niet-opgeslagen aanpassingen zijn)
 • :q! or ZQ - verlaat vim en gooi niet-opgeslagen aanpassingen weg
 • :wqa - sla op en sluit alle tabs

Zoeken en vervangen

 • /pattern - zoek naar patroon
 • ?pattern - zoek achteruit naar patroon
 • \vpattern - 'super magisch' patroon: non-alfanumerieke karakters worden geïnterpreteerd als speciale tekens, escapen niet nodig
 • n - herhaal zoekopdracht in dezelfe richting
 • N - herhaal zoekopdracht in tegengestelde richting
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - verwijder markering van gevonden stukken tekst

Zoek in meerdere bestanden

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - zoek voor patroon in meerdere bestanden
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - ga naar het volgende zoekresultaat
 • :cp - ga naar het vorige zoekresultaat
 • :copen - open een scherm met de lijst van alle zoekresultaten

Werken met meerdere bestanden

 • :e file - bewerk een bestand in een nieuwe buffer
 • :bnext or :bn - ga naar de volgende buffer
 • :bprev or :bp - ga naar de vorige buffer
 • :bd - verwijder buffer (sluit een bestand)
 • :ls - lijst van alle open buffers
 • :sp file - open een bestand in een nieuwe buffer en splits scherm
 • :vsp file - open een bestand in een nieuwe buffer en splits scherm verticaal
 • Ctrl + ws - splits scherm
 • Ctrl + ww - wissel van scherm
 • Ctrl + wq - sluit een scherm
 • Ctrl + wv - splits scherm verticaal
 • Ctrl + wh - verplaats cursor naar linkse scherm (verticale splitsing)
 • Ctrl + wl - verplaats cursor naar rechtse scherm (verticale splitsing)
 • Ctrl + wj - verplaats cursor naar scherm beneden (horizontale splitsing)
 • Ctrl + wk - verplaats cursor naar scherm boven (horizontale splitsing)

Tabbladen

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - open een bestand in een nieuw tabblad
 • Ctrl + wT - verplaats het huidige opgesplitste scherm naar een nieuw tabblad
 • gt or :tabnext or :tabn - ga naar het volgende tabblad
 • gT or :tabprev or :tabp - ga naar het vorige tabblad
 • #gt - ga naar tabblad nummer #
 • :tabmove # - verplaats huidige tabblad naar positie # (geïndexeerd vanaf 0)
 • :tabclose or :tabc - sluit huidige tabblad en alle bijbehorende schermen
 • :tabonly or :tabo - sluit alle tabbladen behalve het huidige tabblad
 • :tabdo command - voer het command uit op alle tabs (bijvoorbeeld :tabdo q - sluit alle geopende tabbladen)