Globala kommandon

 • :help nyckelord - visa hjälp för kommando "nyckelord"
 • :saveas fil - spara fil som
 • :close - stäng nuvarande ruta
 • K - öppna man page för ordet under markören

Markörkontroller

 • h - flytta markören åt vänster
 • j - flytta markören åt höger
 • k - flytta markören uppåt
 • l - flytta markören neråt
 • H - flytta till toppen av skärmen
 • M - flytta till mitten av skärmen
 • L - flytta till botten av skärmen
 • w - hoppa framåt till starten av nästa ord
 • W - hoppa framåt till starten av nästa ord (orden kan innehålla skiljetecken)
 • e - hoppa framåt till slutet av nästa ord
 • E - hoppa framåt till slutet av nästa ord (orden kan innehålla skiljetecken)
 • b - hoppa bakåt till starten av föregående ord
 • B - hoppa bakåt till starten av föregående ord (orden kan innehålla skiljetecken)
 • % - flytta till matchande tecken (gäller följande par: '()', '{}', '[]' - använd :h matchpairs i vim för mer information)
 • 0 - hoppa till början av raden
 • ^ - hoppa till första icke-blanka tecknet på raden
 • $ - hoppa till slutet av raden
 • g_ - hoppa till sista icke-blanka tecknet på raden
 • gg - gå till första raden i dokumentet
 • G - gå till sista raden i dokumentet
 • 5G - gå till rad 5
 • fx - hoppa till nästa förekomst av tecknet x
 • tx - hoppa till tecknet före nästa förekomst av tecknet x
 • Fx - hoppa till föregående förekomst av tecknet x
 • Tx - hoppa till tecknet efter föregående förekomst av tecknet x
 • ; - upprepa föregående kommando av typ f, t, F eller T
 • , - upprepa föregående kommando av typ f, t, F eller T, baklänges
 • } - hoppa till nästa paragraf (eller funktion/block av kod)
 • { - hoppa till föregående paragraf (eller funktion/block av kod)
 • zz - centrera markören på skärmen
 • Ctrl + e - flytta ner skärmen en rad (utan att flytta markören)
 • Ctrl + y - flytta upp skärmen en rad (utan att flytta markören)
 • Ctrl + b - flytta bakåt en hel skärm
 • Ctrl + f - flytta framåt en hel skärm
 • Ctrl + d - flytta framåt en halv skärm
 • Ctrl + u - flytta bakåt en halv skärm
Tip Skriv ett tal före ett markörkommando för att upprepa det. Till exempel: 4j flyttar ner 4 rader.

Insättning - sätta in/lägga till text

 • i - sätt in efter markören
 • I - sätt in på början av raden
 • a - sätt in (lägg till) efter markören
 • A - sätt in (lägg till) på slutet av raden
 • o - lägg till (öppna) en ny rad under nuvarande rad
 • O - lägg till (öppna) enny rad över nuvarande rad
 • ea - sätt in (lägg till) efter slutet av ordet
 • Esc - lämna insättningsläget

Redigering

 • r - byt ut ett tecken
 • J - sammanfoga raden under med nuvarande rad med mellanslag mellan
 • gJ - sammanfoga raden under med nuvarande rad utan mellanslag mellan
 • gwip - flyt ihop paragrafen
 • cc - byt (ersätt) hela raden
 • C - byt (ersätt) till slutet av raden
 • c$ - byt (ersätt) till slutet av raden
 • ciw - byt (ersätt) ett helt ord
 • cw - byt (ersätt) till slutet av ordet
 • s - tag bort tecken och ersätt med text
 • S - tag bort rad och ersätt med text (samma som cc)
 • xp - byt ut två tecken (klipp och klistra)
 • u - ångra
 • Ctrl + r - gör om
 • . - upprepa föregående kommando

Markera text (visuellt läge)

 • v - starta visuellt läge, markera rader, utför sedan kommando (t.ex. y-kopiera)
 • V - starta radvist visuellt läge
 • o - flytta till andra änden av redan markerat område
 • Ctrl + v - starta visuellt blockläge
 • O - flytta till ett annat hörn av redan markerat block
 • aw - markera ett ord
 • ab - markera ett block med ()
 • aB - markera ett block med {}
 • ib - markera inre block med ()
 • iB - markera inre block med {}
 • Esc - avsluta visuellt läge

Visuella kommandon

 • > - flytta texten åt höger
 • < - flytta texten åt vänster
 • y - yank (copy) marked text
 • d - tag bort markerad text
 • ~ - byt till stora/små bokstäver

Register

 • :reg - visa alla registers innehåll
 • "xy - kopiera till register x
 • "xp - klistra in innehållet av register x
Tip Register förvaras i ~/.viminfo och kommer att laddas igen nästa gång vim startar om.
Tip Register 0 innehåller alltid värdet av det senaste kopieringskommandot (yank).

Märken

 • :marks - visa en lista över märken
 • ma - spara nuvarande position i märke A
 • `a - hoppa till märke A
 • y`a - klistra in text vid märke A

Macros

 • qa - record macro a
 • q - stop recording macro
 • @a - run macro a
 • @@ - rerun last run macro

Klipp och klistra

 • yy - kopiera en rad
 • 2yy - kopiera två rader
 • yw - kopiera tecken från nuvarande position till starten av nästa ord
 • y$ - kopiera till slutet av raden
 • p - klistra in urklippet efter markören
 • P - klistra in före markören
 • dd - tag bort en rad
 • 2dd - tag bort två rader
 • dw - tag bort tecken från markören till början av nästa ord
 • D - tag bort till slutet av raden
 • d$ - tag bort till slutet av raden
 • x - tag bort tecken

Avslutning

 • :w - skriv (spara) filen, men avsluta inte
 • :w !sudo tee % - skriv nuvarande fil med sudo
 • :wq or :x or ZZ - skriv (spara) och avsluta
 • :q - avsluta (fungerar inte om det finns osparade ändringar)
 • :q! or ZQ - avsluta och kassera alla ändringar
 • :wqa - skriv (spara) och avsluta i alla tabbar

Sök och ersätt

 • /pattern - sök efter mönster
 • ?pattern - sök baklänges efter mönster
 • \vpattern - 'väldigt magiskt' mönster: icke-alfanumeriska tecken räknas som särskilda regexsymboler (escape character behövs inte)
 • n - upprepa sökning i samma riktning
 • N - upprepa sökning i motsatt riktning
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - stäng av färgmarkering av sökresultat

Sök i flera filer

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - search for pattern in multiple files
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - jump to the next match
 • :cp - jump to the previous match
 • :copen - open a window containing the list of matches

Working with multiple files

 • :e fil - öppna en fil i en ny buffer
 • :bnext or :bn - gå till nästa buffer
 • :bprev or :bp - gå till föregående buffer
 • :bd - tag bort buffer (stäng en fil)
 • :ls - visa lista över alla öppna buffrar
 • :sp fil - öppna en fil i en ny buffer och dela fönstret horisontellt
 • :vsp fil - öppna en fil i en ny buffer och dela fönstret vertikalt
 • Ctrl + ws - splitta fönster
 • Ctrl + ww - byt fönster
 • Ctrl + wq - stäng ett fönster
 • Ctrl + wv - dela ett fönster vertikalt
 • Ctrl + wh - flytta till fönstret åt vänster (vertikal delning)
 • Ctrl + wl - flytta till fönstret åt höger (vertikal delning)
 • Ctrl + wj - flytta till fönstret nedanför (horisontell delning)
 • Ctrl + wk - flytta till fönstret ovanför (horisontell delning)

Tabbar

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - öppna en fil i en ny tabb
 • Ctrl + wT - flytta nuvarande fönster till en egen tabb
 • gt or :tabnext or :tabn - flytta till nästa tabb
 • gT or :tabprev or :tabp - flytta till föregåendetabb
 • #gt - flytta till tabb nummer #
 • :tabmove # - flytta nuvarande tabb till den #e positionen (räknar från 0)
 • :tabclose or :tabc - stäng nuvarande tabb och alla dess fönster
 • :tabonly or :tabo - stäng alla tabbar förutom nuvarande
 • :tabdo command - kör kommando på alla tabbar (t.ex. :tabdo q - stänger alla öppna tabbar)