Globalne

 • :help keyword - otwórz pomoc dla słowa kluczowego
 • :saveas file - zapisz plik jako
 • :close - zamknij okienko nawigacji
 • K - open man page for word under the cursor

Poruszanie kursorem

 • h - przesuń kursor w lewo
 • j - przesuń kursor w dół
 • k - przesuń kursor w górę
 • l - przesuń kursor w prawo
 • H - skocz do góry ekranu
 • M - skocz do połowy ekranu
 • L - skocz do dołu ekranu
 • w - skocz na początek następnego wyrazu
 • W - skocz na początek następnego wyrazu (słowa mogą zawierać interpunkcję)
 • e - skocz na koniec bieżącego wyrazu
 • E - skocz na koniec bieżącego wyrazu (słowa mogą zawierać interpunkcję)
 • b - skocz na początek bieżącego wyrazu
 • B - skocz na początek bieżącego wyrazu (słowa mogą zawierać interpunkcję)
 • % - przesuń do pasującego znaku (standardowo wspierane pary: '()', '{}', '[]' - użyj :h matchpairs w Vimie po więce informacji)
 • 0 - skocz na początek linii
 • ^ - przesuń kursor na pierwszy niepusty znak
 • $ - skocz na koniec wiersza
 • g_ - skocz do ostatniego niepustego znaku na końcu wiersza
 • gg - skocz do pierwszego wiersza w pliku
 • G - skocz do ostatniego wiersza w pliku
 • 5G - skocz do linii 5
 • fx - przesuń kursor na pierwszy znaleziony znak 'x'
 • tx - przesuń kursor przed pierwszy znaleziony znak 'x'
 • Fx - jump to previous occurence of character x
 • Tx - jump to after previous occurence of character x
 • ; - repeat previous f, t, F or T movement
 • , - repeat previous f, t, F or T movement, backwards
 • } - skocz do następnego paragrafu (albo funkcji/bloku kodu w trakcie edycji kodu)
 • { - skocz do poprzedniego paragrafu (albo funkcji/bloku kodu w trakcie edycji kodu)
 • zz - wyśrodkuj kursor na ekranie
 • Ctrl + e - move screen down one line (without moving cursor)
 • Ctrl + y - move screen up one line (without moving cursor)
 • Ctrl + b - przesuń ekran o całą jego wysokość w górę
 • Ctrl + f - przesuń ekran o całą jego wysokość w dół
 • Ctrl + d - przesuń ekran o połowę tekstu w dół
 • Ctrl + u - przesuń ekran o połowę tekstu w górę
Tip Poprzedź komendę ruchu kursora liczbą powtórzeń. Na przykład 4j przesunie w dół 4 wiersze

Tryb wprowadzania tekstu: wstawianie/dodawanie tekstu

 • i - wstaw przed kursorem
 • I - wstaw na początku wiersza
 • a - wstaw za kursorem
 • A - przesuń kursor na koniec wiersza i wprowadź tekst od tej pozycji
 • o - utwórz nowy wiersz poniżej bieżącego i wprowadź tekst
 • O - utwórz nowy wiersz powyżej bieżącego i wprowadź tekst
 • ea - wstaw na końcu wyrazu
 • Esc - wyjdź z trybu wstawiania

Edycja

 • r - zamień pojedynczy znak pod kursorem
 • J - połącz wiersze: dodaj wiersz poniżej do bieżącego
 • gJ - join line below to the current one without space in between
 • gwip - reflow paragraph
 • cc - zastąp cały wiersz
 • C - change (replace) to the end of the line
 • c$ - zastąp na końcu wiersza
 • ciw - change (replace) entire word
 • cw - zastąp na końcu wyrazu
 • s - zastąp znak wskazany przez kursor
 • S - zastąp wiersz (takie samo znaczenie jak cc)
 • xp - zastąp dwa znaki (usuń i wklej)
 • u - cofnij
 • Ctrl + r - popraw
 • . - powtórz ostatnią komendę

Zaznaczanie tekstu

 • v - uruchom tryb wizualny, zaznacz wiersze, potem wykonaj polecenie (podobnie jak y-kopiuj zaznaczony tekst)
 • V - uruchom tryb wizualny
 • o - przesuń na koniec zaznaczonej części
 • Ctrl + v - uruchom tryb wizualny
 • O - przesuń do przeciwnego kąta bloku
 • aw - zaznacz słowo
 • ab - blok z ()
 • aB - blok z {}
 • ib - wewnętrzny blok z ()
 • iB - wewnętrzny blok z {}
 • Esc - wyjdź z trybu wizualnego

Komendy w trybie wizualnym

 • > - przesuń tekst w prawo
 • < - przesuń tekst w lewo
 • y - kopiuj zaznaczony tekst
 • d - usuń zaznaczony tekst
 • ~ - zmień wielkość liter

Rejestry

 • :reg - pokaż zawartość rejestrów
 • "xy - kopiuj do rejestru x
 • "xp - wklej zawartość rejestru x
Tip Rejestry zostały zapisane w ~/.viminfo i zostaną załadowane przy ponownym uruchomieniu vima
Tip Rejestr 0 zawsze zawiera wartość ostatnio skopiowanego polecenia

Oznaczanie

 • :marks - pokaż listę wszystkich zaznaczeń
 • ma - ustaw bieżącą pozycję na oznaczenie A
 • `a - przeskocz do pozycji oznaczenia A
 • y`a - kopiuj tekst do pozycji oznaczenia A

Makra

 • qa - nagraj makro A
 • q - przerwij nagrywanie makra
 • @a - odtwórz makro A
 • @@ - powtórz ostatnio odtworzone makro

Wytnij i wklej

 • yy - kopiuj wiersz
 • 2yy - kopiuj dwa wiersze
 • yw - kopiuj litery wyrazu od miejsca, gdzie znajduje się kursor, na początek następnego słowa
 • y$ - kopiuj na koniec wiersza
 • p - wklej zawartość schowka za kursorem
 • P - wklej przed kursorem
 • dd - kasuj wiersz
 • 2dd - kasuj dwa wiersze
 • dw - kasuj litery wyrazu od miejsca, gdzie znajduje się kursor, na początek następnego słowa
 • D - kasuj na końcu wiersza
 • d$ - kasuj na końcu wiersza
 • x - usuń znak

Wychodzenie

 • :w - zapisz plik, ale nie wychodź
 • :w !sudo tee % - zapisz plik używając sudo
 • :wq or :x or ZZ - zapisz i wyjdź
 • :q - wyjdź (nie zadziała, jeśli są niezapisane zmiany)
 • :q! or ZQ - wyjdź i odrzuć niezapisane zmiany
 • :wqa - write (save) and quit on all tabs

Szukaj i zastąp

 • /pattern - szukaj wzoru
 • ?pattern - szukaj wzoru wstecz
 • \vpattern - 'magiczny' wzór: nie alfanumeryczne znaki są rozumiane jako wyrażenia regularne - regex (bez wstawiania ukośników)
 • n - powtórz szukanie w tym samym kierunku
 • N - powtórz szukanie w przeciwnym kierunku
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - usuń podświetlone wyniki

Szukaj w wielu plikach równocześnie

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - szukaj wzorca w wielu plikach
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - skocz do następnego dopasowania
 • :cp - skocz do poprzedniego dopasowania
 • :copen - otwórz okno zawierające listę dopasowań

Praca z wieloma plikami

 • :e file - edytuj plik w nowym buforze
 • :bnext or :bn - idź do następnego bufora
 • :bprev or :bp - wróć do poprzedniego bufora
 • :bd - usuń bufer (zamknij plik)
 • :ls - zrób listę wszystkich otwartych buforów
 • :sp file - otwórz plik w nowym buforze i podziel okno
 • :vsp file - otwórz plik w nowym buforze i podziel okno wertykalnie
 • Ctrl + ws - podziel okno
 • Ctrl + ww - przełącz okno
 • Ctrl + wq - wyjdź z okna
 • Ctrl + wv - podziel okno wertykalnie
 • Ctrl + wh - przesuń kursor do lewego okna (podział wertykalny)
 • Ctrl + wl - przesuń kursor do prawego okna (podział wertykalny)
 • Ctrl + wj - przesuń kursor do okna poniżej (podział horyzontalny)
 • Ctrl + wk - przesuń kursor do okna powyżej (podział horyzontalny)

Karty

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - otwórz plik w nowej karcie
 • Ctrl + wT - przesuń podzielone okno do oddzielnej karty
 • gt or :tabnext or :tabn - przesuń do następnej karty
 • gT or :tabprev or :tabp - przesuń do poprzedniej karty
 • #gt - przesuń do karty numer #
 • :tabmove # - przesuń kartę do pozycji #th (liczonej od 0)
 • :tabclose or :tabc - zamknij kartę i wszystkie jej okna
 • :tabonly or :tabo - zamknij wszystkie karty oprócz bieżącej
 • :tabdo command - wykonaj polecenie we wszystkich kartach (np. :tabdo q - zamyka wszystkie otwarte karty)